Zajistíme zpracování účetnictví pro právnické i fyzické osoby. Pro každého klienta navrhujeme účetní systém co možná nejlépe přizpůsobený jeho potřebám a preferencím. Pro doklady si přijedeme přímo ke klientovi.

Ceník účetních prací

Naše služby zahrnují mimo jiné následující činnosti:

 • posuzování daňových dopadů podnikatelské činnosti klienta (celkově i za jednotlivé podnikatelské záměry),
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob – včetně povinných příloh,
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob – včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
 • odklad podání přiznání k dani z příjmu do 30. 6.,
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnných hlášení,
 • zpracování přiznání k dani silniční,
 • zpracování přiznání ke všem dalším daním – z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědické, darovací a další…,
 • revize dříve podaných daňových přiznání s návrhy případných nápravných opatření,
 • zastoupení klienta daňovým poradcem.

Vedení účetnictví a s tím spojené účetní služby mohou zahrnovat následující činnosti:

 • zpracování účetní osnovy s optimálně nastavenou analytickou evidencí,
 • kontrola a zaúčtování klientem dodaných dokladů [včetně jejich svozu],
 • příprava a zasílání dokladů klientovi [např. vystavování vydaných faktur],
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy a knih pohledávek a závazků,
 • vedení knihy dlouhodobého majetku včetně daňové optimalizace odpisů,
 • u plátců DPH zpracování přiznání k DPH včetně záznamních povinností,
 • zpracování účetní závěrky, tzn. rozvahy, výsledovky, přílohy i výkazu cashflow,
 • zveřejnění účetní závěrky uložením do sbírky listin obchodního soudu,
 • poskytování průběžných přehledů hospodaření,
 • vedení skladového hospodářství,
 • inventarizace zásob i dlouhodobého majetku,
 • zpracování knihy jízd,
 • zpětné rekonstrukce a kontroly účetnictví,
 • účetní a daňové konzultace.

V případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme zachování kontinuity vedení účetnictví a to včetně zastupování klienta před úřady ve starých záležitostech.

Daňová evidence

U fyzických osob živnostníků je někdy z důvodu daňové optimalizace výhodnější vést namísto účetnictví daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).V takovém případě se snažíme i systém vedení daňové evidence nastavit tak, aby kromě zákonem stanovených povinných informací (primárně zjištění daňového základu) poskytl i potřebnou přehlednost a využitelnost v rozhodování klienta.

Vedení daňové evidence zahrnuje obvykle následující činnosti:

 • kontrola a zaúčtování klientem dodaných dokladu,
 • příprava a zasílání dokladu klientovi (např. vystavování vydaných faktur),
 • vedení peněžního deníku a knih pohledávek a závazku,
 • vedení knihy dlouhodobého majetku včetně daňové optimalizace odpisu,
 • u plátců DPH zpracování přiznání k DPH včetně záznamních povinností,
 • zpracování závěrky daňové evidence,
 • poskytování průběžných přehledu hospodaření,
 • vedení skladového hospodářství,
 • inventarizace zásob i dlouhodobého majetku,
 • zpracování knihy jízd,
 • zpětné rekonstrukce a kontroly daňové evidence,
 • účetní a daňové konzultace.

V případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme zachování kontinuity vedení daňové evidence a to včetně zastupování klienta před úřady ve starých záležitostech.

Personalistika a mzdová agenda

Zajistíme vše od zpracování pracovní smlouvy, přes registraci na všech příslušných úřadech po výpočet hrubé a čisté mzdy a přípravu a odeslání příkazů k úhradě na mzdy a s nimi spojené odvody.

Komplexní personální a mzdový servis zahrnuje mimo jiné:

 • vypracování pracovních smluv a dohod včetně jejich ukončení,
 • přihlášení/odhlášení organizace a jejích zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
 • měsíční výpočet hrubé mzdy na základě klientem dodaných podkladů (docházka zaměstnanců),
 • měsíční výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti,
 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců,
 • zpracování a zasílání měsíčních přehledů o vyměřovacích základech pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
 • zpracovávání a zasílání hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů,
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců,
 • zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců,
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,
 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců,
 • zpracování a vedení mzdových listů,
 • archivace dokladů.

Zastupování před správními úřady

Zastupujeme klienty dle potřeby při všech jednáních na úřadech a při plnění oznamovacích povinností. Daňové a jiné kontroly pro Vás nebudou starostí. Veškerou komunikaci s úřady včetně přípravy všech potřebných podkladů zařídíme za Vás. Případná probíhající kontrola se tak Vaší vlastní podnikatelské činnosti nijak nedotkne.

Mezi úřady a instituce, s nimiž podnikatel přichází nejčastěji do styku, patří:

 • finanční úřad,
 • živnostenský úřad,
 • úřad práce,
 • inspektorát práce,
 • správa sociálního zabezpečení,
 • zdravotní pojišťovny,
 • obchodní rejstřík.

Ceník účetních prací