Psa ani jiné zvíře skutečně nelze považovat za další osobu rozhodnou pro rozúčtování nákladů na služby.

Provoz výtahu patří dle zákona č. 67/2013 Sb. mezi služby spojené s užíváním bytů v bytovém domě. Dle občanského zákoníku pak rozhodování o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky náleží do působnosti shromáždění. Nerozhodne-li shromáždění, uplatní se úprava obsažená v zákonu č. 67/2013 Sb., dle které se náklady na provoz výtahu rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Shromáždění sice tedy může rozhodnout o jiném způsobu pro rozúčtování provozu výtahu, ovšem nikoli tak, že by za osobu rozhodnou pro rozúčtování ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb. byl považován pes či jiné zvíře. I pokud by tak shromáždění rozhodlo, jednalo by se dle mého názoru o rozhodnutí nicotné, na které se hledí, jakoby nebylo přijato.