BEKR partners, s.r.o.

Správa nemovitostí

ODEČTY/MĚŘIDLA NOVĚ OD 2020

V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla nově vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Cílem je zlepšení energetické účinnosti v celém energetickém řetězci vč. konečného využití, což prospěje životnímu prostředí.

Dle nové politiky pro spotřebitele energií s ohledem na její… Více

Pes a užívání výtahu

Psa ani jiné zvíře skutečně nelze považovat za další osobu rozhodnou pro rozúčtování nákladů na služby.

Provoz výtahu patří dle zákona č. 67/2013 Sb. mezi služby spojené s užíváním bytů v bytovém domě. Dle občanského zákoníku pak rozhodování o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky náleží do působnosti shromáždění. Nerozhodne-li shromáždění, uplatní se úprava obsažená v… Více

Společenství vlastníků a zpracování osobních údajů

Pokud společenství vlastníků bytových jednotek zpracovává osobní údaje společníků v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu správy domu a souvisejících činností, může v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, provádět zpracování osobních údajů společníků bez jejich souhlasu. (čj. 9/04/SŘ-OSR )

Vzhledem k tomu, že… Více

Rozdíl mezi příjmy SVJ a příjmy vlastníků jednotek

V úvodu je třeba uvést, že dle ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání a dle ustanovení § 1195 odst. 1 společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Z… Více

Povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrku

S účinností od 1.1.2016 mají SVJ povinnost zveřejnit účetní závěrku uložením do sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků.

Tato povinnost platí i zpětně, a to:

  • do 31.3.2016 je povinnost uložit do sbírky listin závěrku za rok 2014
  • do 30.11.2017 je povinnost uložit do sbírky listin závěrku za rok 2015

každou následující závěrku je povinnost uložit do sbírky listin nejpozději… Více

Příjmy z pronájmu společných prostor

Často se stává, že SVJ stojí před otázkou, koho je vlastně příjem z pronájmu společných prostor domu. Připravili jsme proto pro Vás přehled, jak tuto problematiku řešit.

Je důležité uvědomit si, že jakékoliv příjmy z pronájmu společných prostor jsou příjmem jednotlivého vlastníka, nikoliv celého společenství.  SVJ nemá majetek. Dům jako celek je ve vlastnictví členů SVJ.

Společenství vlastníků… Více

Požární ochrana: povinnosti dané zákonem

Pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva řeší problematiku požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Riziko vzniku požárů provází každou lidskou činnost. Aby se těmto rizikům předcházelo, je nutné dodržovat předpisy v oblasti požární ochrany. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá… Více

Rozsah činností ve správě nemovitostí

Rozsah práce správce nemovitostí je velice široký a plný různorodých činností, který vyžadují řadu odborností, ale z obecného hlediska můžeme správu nemovitostí rozdělit do pěti základních celků, které by měly být obsaženy ve smlouvě se správní firmou:

Prvním oborem je tzv. „provozně technická činnost“. Tato činnost zajišťuje dodání služeb spojených s užíváním společných částí nemovitosti. Jedná se například… Více

Dají se považovat změny pro statutární zástupce ve výborech za zásadní?

Nový občanský zákoník výslovně zavádí pro členy výboru společenství vlastníků jednotek povinnost vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jinými slovy, členové výboru mají povinnost jednat při výkonu jejich funkce s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost vyplývající ze zákona je pak pro členy výboru zcela nová, v dřívější právní úpravě (zrušený zákon o vlastnictví bytů) zakotvena nebyla.… Více

BEKR partners

Sudoměřská 32
Praha 3 130 00
E-mail: sprava@bekrpartners.cz
Tel.: +420 602 412 479
+420 222 240 249 - NON STOP

Jak se k nám dostat

AKTUALITY

Právě probíhající akce:

CENA ZA KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU 

od 160 Kč/BJ/měsíc

Při počtu jednotek méně než 12 je cena stanovena individuálně.

CENA ZA BĚŽNOU ÚDRŽBU - DOMOVNICKOU ČINNOST:

(viz nabídka služeb - technický servis)

Do 30 jednotek 2.300 Kč za měsíc a objekt
nad 30 jednotek je cena stanovena individuálně

Ceny vč. aktuálního DPH.

 

ODEČTY/MĚŘIDLA NOVĚ OD 2020