BEKR partners, s.r.o.

Správa nemovitostí

Pes a užívání výtahu

Psa ani jiné zvíře skutečně nelze považovat za další osobu rozhodnou pro rozúčtování nákladů na služby.

Provoz výtahu patří dle zákona č. 67/2013 Sb. mezi služby spojené s užíváním bytů v bytovém domě. Dle občanského zákoníku pak rozhodování o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky náleží do působnosti shromáždění. Nerozhodne-li shromáždění, uplatní se úprava obsažená v… Více

Společenství vlastníků a zpracování osobních údajů

Pokud společenství vlastníků bytových jednotek zpracovává osobní údaje společníků v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu správy domu a souvisejících činností, může v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, provádět zpracování osobních údajů společníků bez jejich souhlasu. (čj. 9/04/SŘ-OSR )

Vzhledem k tomu, že… Více

Rozdíl mezi příjmy SVJ a příjmy vlastníků jednotek

V úvodu je třeba uvést, že dle ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání a dle ustanovení § 1195 odst. 1 společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Z… Více

Povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrku

S účinností od 1.1.2016 mají SVJ povinnost zveřejnit účetní závěrku uložením do sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků.

Tato povinnost platí i zpětně, a to:

  • do 31.3.2016 je povinnost uložit do sbírky listin závěrku za rok 2014
  • do 30.11.2017 je povinnost uložit do sbírky listin závěrku za rok 2015

každou následující závěrku je povinnost uložit do sbírky listin nejpozději… Více

Příjmy z pronájmu společných prostor

Často se stává, že SVJ stojí před otázkou, koho je vlastně příjem z pronájmu společných prostor domu. Připravili jsme proto pro Vás přehled, jak tuto problematiku řešit.

Je důležité uvědomit si, že jakékoliv příjmy z pronájmu společných prostor jsou příjmem jednotlivého vlastníka, nikoliv celého společenství.  SVJ nemá majetek. Dům jako celek je ve vlastnictví členů SVJ.

Společenství vlastníků… Více

Požární ochrana: povinnosti dané zákonem

Pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva řeší problematiku požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Riziko vzniku požárů provází každou lidskou činnost. Aby se těmto rizikům předcházelo, je nutné dodržovat předpisy v oblasti požární ochrany. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá… Více

Rozsah činností ve správě nemovitostí

Rozsah práce správce nemovitostí je velice široký a plný různorodých činností, který vyžadují řadu odborností, ale z obecného hlediska můžeme správu nemovitostí rozdělit do pěti základních celků, které by měly být obsaženy ve smlouvě se správní firmou:

Prvním oborem je tzv. „provozně technická činnost“. Tato činnost zajišťuje dodání služeb spojených s užíváním společných částí nemovitosti. Jedná se například… Více

Dají se považovat změny pro statutární zástupce ve výborech za zásadní?

Nový občanský zákoník výslovně zavádí pro členy výboru společenství vlastníků jednotek povinnost vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jinými slovy, členové výboru mají povinnost jednat při výkonu jejich funkce s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost vyplývající ze zákona je pak pro členy výboru zcela nová, v dřívější právní úpravě (zrušený zákon o vlastnictví bytů) zakotvena nebyla.… Více

Měření spotřeby nákladů na dodávky teplé vody

Rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce.

Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu.

Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30% a spotřební složka… Více

BEKR partners

Prokopova 148/15
Praha 3 130 00
E-mail: sprava@bekrpartners.cz
Tel.: +420 602 412 479
+420 222 240 249 - NON STOP

Jak se k nám dostat

AKTUALITY

Právě probíhající akce:

Pro nové klienty nabízíme při podpisu Příkazní smlouvy nebo Smlouvy o smlouvě budoucí do 31. 3. 2019 akci PRVNÍ MĚSÍC VEDENÍ SPRÁVY DOMU ZDARMA.


Nově od roku 2014 nabízíme pro SVJ výkon funkce STATUTÁRNÍHO ORGÁNU.

Do 30 BJ: 3.000 Kč + DPH
Od 21 BJ: stanoveno individuálně


CENA ZA KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU 

149 Kč/BJ/měsíc

Při počtu jednotek méně než 12 je cena stanovena individuálně.

CENA ZA BĚŽNOU ÚDRŽBU - DOMOVNICKOU ČINNOST:

(viz nabídka služeb - technický servis)

Do 30 jednotek 2.300 Kč za měsíc a objekt
nad 30 BJ 3.450 Kč za měsíc a objekt
nad 60 BJ je cena stanovena individuálně

Ceny vč. aktuálního DPH.