Technické zajištění nemovitostí

V oblasti technické:

V oblasti technické:

 • Vést evidenci domu, bytů, nebytových prostorů, pozemku.
 • Uchovávat dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy a vést její evidenci.
 • Zajišťovat dokumentaci předepsanou obecně závaznými předpisy.
 • Evidovat seznam požadavků vlastníků na opravy v BJ a spolupracovat na jejich odstranění (zajistit v případě požadavku opravu nebo údržbu v BJ). Práce budou fakturovány přímo vlastníkovi. Jedná se zejména o instalatérské, elektrikářské práce a o práce drobné údržby, malování, zednické práce apod.
 • Vést evidenci členů SVJ včetně kontaktů a zajišťovat pravidelnou aktualizaci seznamu.
 • Vést knihu správce, pravidelně do ní nahlížet a zajišťovat opravy zapsané v této knize (v případě čerpání služby „Domovník“ ).
 • Potvrdit svoji přítomnost v objektu zápisem nebo podpisem do knihy oprav (kniha správce je-li funkce čerpána).
 • Vést evidenci klíčů (vydaných-ztracených) od objektu a zajišťovat jejich výrobu.
 • Vést evidenci čipových karet (vydaných-ztracených) pro ovládání vstupu do domu/garáží a zajišťovat jejich výrobu.
 • Organizovat a řídit veškeré údržbové práce včetně prací preventivních.
 • Předkládat návrh kalkulace nutných údržbových a preventivních prací včetně cenových nabídek.
 • Zajistit účast přiděleného technika (v případě čerpání služby „Domovník“  je již v paušálu) při zahájení práce nehavarijního charakteru třetími osobami, osobně přebírat provedené práce a vést evidenci provedených oprav.
 • Při opravách delších než jeden týden zajistit pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi a v případě zjištění nedostatků okamžitě dodavatele vyzvat k nápravě.
 • Dohlížet na plnění dodavatelských smluv dlouhodobého charakteru, případně i jiných smluv vztahujících se k technickému  provozu objektu.
 • Provádění odečtů vodoměrů. Cena za jeden měřič Kč 25,- vč. DPH.
 • Zajištění koordinace zpřístupnění měřidel tak, aby zatížení pro jednotlivé vlastníky bylo co možná nejmenší.
 • Spolupracovat s dodavateli energií při odečtu příslušných měřidel (v případě čerpání služby „Domovník je již v paušálu) jinak účtováno dle hodinové sazby
 • Předkládat orgánům SVJ včas daňové doklady k proplacení a před předáním zkontrolovat jejich správnost.
 • Zpracovávat a předkládat na vyžádání mandanta v termínu dohodnutém, návrh plánu oprav na následující období zpracovaný na základě požadavků ze strany mandanta nebo vyplývající z aktuálního stavu nemovitosti.
 • Zajišťovat provedení všech povinných revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy, přesný výčet revizí a činností, které bude Mandatář zajišťovat, budou obsahem přílohy této smlouvy.
 • Vést evidenci a plán kontrol a revizí.
 • Zajistit účast přiděleného technika (při čerpání služby „Domovník “ je již v paušálu) při kontrolách a revizích na společných částech domu.
 • Zajišťovat nepřetržitou havarijní službu voda – kanalizace – topení
 • Zajistit havarijní službu ostatních profesí
 • Zajišťovat provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor spravovaných nemovitosti, pokud to bude situace vyžadovat.
 • Zajišťovat větší opravy v rámci údržby nemovitosti.
 • Zajistit nabídky na jednotlivé opravy včetně rozsahu prací a kalkulací cen a předložit toto statutárnímu orgánu SVJ. Cena za jednotlivé úkony bude předem schválena výborem SVJ.
 • Podle schváleného plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací připravovat podklady a vypisovat výběrová řízení pro výběr dodavatele/zhotovitele.

Poskytované služby v oblasti oprav a běžné údržby – činnost „Domovníka“:

Práce technika – domovnická činnost – v pracovní dny v době mezi 08.00 – 18.00 hod.

Varianta hrazena paušální měsíční platbou

 • technik-domovník provede pravidelnou prohlídku všech prostor objektu včetně garáží (je-li v objektu) a zeleně náležící k objektu vždy jednou týdně v pravidelný den.
 • v případě neodkladných závad (např. rozbité dveře, nefungující světlo apod. zajistí opravu okamžitě, nejdéle do 24 hod. (lhůta je daná pro případ, že by bylo nutné zajistit materiál, který není běžně k dostání nebo by se jednalo o závadu, kdy je potřeba účast třetí osoby). V případě nutnosti se technik dostaví do objektu i mimo určený den.
 • Kontroluje kvalitu úklidu a čistotu okolí domu a při zjištění nedostatků nebo nepořádku ihned informuje správce a zajistí, aby bezodkladně došlo k nápravě
 • Kontroluje dodržování pořádku uživateli a návštěvníky objektu
 • Provádí výměnu žárovek, zářivek a rozbitých svítidel
 • Provádí výměnu vložek zámků a zajištění nových klíčů
 • Provádí výměnu kování
 • Provádí opravu drobných lokálních poškození zdí do plochy 5m2 (způsobené např. promáčením, odražením apod.)
 • Provádí výmalbu opravených částí stěn domu do plochy 5m2
 • Provádí opravu spár dlažby do 3m2
 • Provádí kontrolu a mazání pantů domovních dveří, seřízení samozavíračů případně jejich výměnu
 • Provádí opravu-výměnu vypínačů, el. zásuvek
 • Provádí navrtání nebo přišroubování (např. předmětů na zdi domu)
 • Provádí opravu drobných poškození dřevěných částí dveří nebo oken
 • Provádí drobné opravy ve společných částech domu podle potřeby a aktuálního stavu
 • zajišťuje opravy/výměnu rozbitých skleněných výplní
 • je přítomen při opravách a servisních prohlídkách zajišťovaných třetími osobami a spolupracuje s nimi
 • v případě potřeby sám iniciuje potřebné opravy smluvními dodavateli
 • Kontroluje funkci, neporušenost a zabezpečení všech dveří a oken v objektu
 • Kontroluje funkci a neporušenost všech zámků a vrat
 • Kontroluje funkci a neporušenost snímačů čipových karet
 • Kontroluje plášť domu, zda není poškozený
 • Kontroluje veškeré viditelné inženýrské sítě příslušející k objektu
 • Kontroluje funkčnost garážových vrat a zajistí prostřednictvím servisní firmy jejich opravu v případě poruchy
 • kontroluje HP – zda nejsou poškozené nebo zcizené
 • v případě potřeby se domovník-technik dostaví v ceně paušálu do objektu na vyzvání statutárního orgánu (lze i na výzvu vlastníků, to již záleží na požadavku) i mimo běžný kontrolní den
 • Pokud domovník-technik nemůže zajistit opravu zjištěné závady v den kontroly, zajistí ji v nejbližším termínu. V případě větších závad bude termín dohodnut se statutárním orgánem
 • domovník provádí kontrolu výtahu, je-li v objektu (nejedná se o dozor výtahu dle vyhlášky):
  • kontroluje funkčnost a provozu schopnost výtahu.
  • Kontroluje funkčnost signálních prvků ve výtahu
  • kontroluje funkčnost dveří a správnost jejich otevírání a zavírání
  • Kontroluje funkčnost osvětlení ve výtahu, při zjištění závady opraví, pokud to lze, sám. V případě, že nemůže závadu opravit sám, zavolá servisní službu
  • Odstaví neprodleně výtah z provozu, pokud je výtah nezvykle hlučný nebo není plně funkční, nebo ohrožuje-li majetek, bezpečnost nebo zdraví přepravovaných osob. Tuto skutečnost ihned nahlásí orgánům SVJ
  • Hlásí neprodleně případné poruchy či závady na výtahu nebo jeho vyřazení z provozu na servisní firmu a spolupracuje s ní na opravě výtahu.
  • Přebírá výtah po opravě od servisní organizace a kontroluje záznam o opravě do „Knihy dozorce výtahu“.
  • Spolupracuje se servisní organizací, při provádění provozních prohlídek výtahu v rozsahu a termínech stanovených normou ČSN 27 4002 a při ostatních revizích a odborných zkouškách výtahu.
  • Potvrzuje servisní organizaci provedení oprav, prohlídek, revizí a odborných zkoušek pro fakturaci

Použitý materiál je hrazen proti skutečným nákladům na základě vystavené faktury.

Dále poskytujeme následující služby:

Údržba na objednání: naši technici jsou k dispozici PO – PÁ  08.00-18.00
(v čase po 18.00 hodině, SO+NE, svátky je hodinová cena za práci a cena za dopravu s příplatkem 30%)

Cena dopravy: Kč 250,- +. DPH,
hodinová sazba práce: Kč 290,- +. DPH za každou započatou hodinu.
Opravy střední či větší jsou kalkulovány podle rozsahu pro jednotlivé práce individuálně.

Pokud je zajištěna smluvně funkce domovníka (služby v oblasti oprav), pak opravy obsažené v činnosti domovníka nejsou dále zpoplatněné a to včetně dopravy a to ani v případě, že technik musí kvůli jedné opravě na místo několikrát.
V případě nutnosti zajištění prací třetí osobou – odbornou firmou (elektrikářské práce většího rozsahu, plyn, topení) je tato práce fakturována přímo dodavatelem.

Poskytujeme běžnou i havarijní službu Voda-Kanalizace-Topení.

Poskytujeme úklidové a zahradnické služby (individuální kalkulace).