Rozsah práce správce nemovitostí je velice široký a plný různorodých činností, který vyžadují řadu odborností, ale z obecného hlediska můžeme správu nemovitostí rozdělit do pěti základních celků, které by měly být obsaženy ve smlouvě se správní firmou:

Prvním oborem je tzv. „provozně technická činnost“. Tato činnost zajišťuje dodání služeb spojených s užíváním společných částí nemovitosti. Jedná se například o dodávky služeb, energií, plynu, ostrahy a odpadu. Velice důležité je provádění úklidu a běžné údržby, které by měl správce zajišťovat nejlépe vlastními pracovníky, aby si za to nesl odpovědnost.  Dále pak o kontroly stavu osvětlení, střechy, vnějšího pláště budovy, ale i vnitřních nosných konstrukcí. Provozně technická činnost dále obsahuje řešení havárií, kontrolu odečtu vodného a stočného, přehlášení odběrů a mnoho dalších úkonů.

Druhým, navazujícím oborem je tzv. „stavebně-technická činnost“. V tomto oboru se vede technická evidence domů, bytů a nebytových prostor, pozemků apod. Tato evidence se vede pomocí tzv. „pasportů“. Provádí se taktéž zajištění revizí technických zařízení, drobné údržby a opravy, periodické hodnocení stavu nemovitosti včetně návrhů na opravy úpravy či rekonstrukce s odborným odhadem nákladů a následný dohled nad prováděnými pracemi. V této oblasti přípravy staveb správce úzce spolupracuje s projektanty a soudními znalci.  Tato činnost zahrnuje přípravu a návrh stavební zakázky, zajištění dokumentace k územnímu řízení a dokumentace pro stavební řízení, výběr dodavatele stavby, obstarání technického dozoru a zajištění kolaudačního řízení. V neposlední řadě pak zajišťování znaleckých a odborných posudků.

Třetím odvětvím je tzv. „ekonomická činnost“. Zde probíhá kontrola došlých faktur, kontace plateb, upomínání dluhů, příprava podkladů pro vymáhání pohledávek, vyúčtování dodávek služeb, přehled předpisů a plateb, vedení účetní evidence a další související činnosti.

Čtvrtým oborem je tzv. „právní podpora“. Do této činnosti se řadí příprava smluv o nájmu bytů a nebytových prostor, pozemků, vypovídání těchto smluv, příprava podkladů pro žaloby apod. Zajímavou oblastí je tvorba a změny prohlášení vlastníka, změny stanov a obecně sledování legislativních změn v oboru. Další náplní je kontrola a příprava pojistných smluv, včetně zastupování při likvidaci pojistných událostí. V těchto oblastech správce po dohodě s výbory úzce spolupracuje a advokáty a notáři.

Pátou a poslední obecnou činností je tzv. „realitní činnost“. Zde je pracovní náplní zprostředkování pronájmu, resp. podnájmu bytových a nebytových prostorů či pozemků, případně jejich prodej.

Rozsah činnosti je vždy přizpůsoben potřebě zadavatele a může být velice rozdílná u správy pro SVJ, pro BD a správy nájemního domu nebo u administrativních budov, proto je důležité dobrá dohoda.