Od kdy a na základě čeho platí povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy?

Povinná kontrola kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie v budovách byla zavedena již novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v roce 2012. Původně se týkala pouze kotlů na spalování paliv o jmenovitém výkonu 20 kW a výše a neplatila pro rodinné domy, byty a stavby pro rodinou rekreaci (pokud nesloužily výhradně k podnikatelským účelům). Tato povinnost byla zavedena do zákona jako implementace Směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

To se změnilo další novelou zákona o hospodaření energií z roku 2020, která vycházela ze Směrnice EP a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Pro které otopné systémy bytových domů tedy v současné době platí povinná kontrola systémů vytápění?

Podle novelizovaného znění je nyní povinná kontrola systémů vytápění budov se jmenovitým příkonem nad 70 kW a platí pro všechny budovy, u kterých je součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií vyšší jak 70 kW. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
Povinnost provádět kontroly systémů vytápění ukládá všem vlastníkům budovy či společenstvím vlastníků jednotek § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Povinnost se týká všech bytových domů, které mají spalovací zdroje, ale i elektrické vytápění a tepelná čerpadla, ale i bytových domů s centrálním zásobováním teplem, kde se počítá s přípojným výkonem odběrného místa. Povinnost začala platit od března 2022. Na provedení kontroly měly domy rok. Do 1. 3. 2023 měla být kontrola provedena a od 1. 1. 2024 se bude kontrolovat splnění povinnosti

Co přesně znamená povinná kontrola na místě a kdo ji může provádět?

Náležitosti kontroly jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, podle které je povinnost provádět tyto kontroly pravidelně, a to v intervalu nejméně jedenkrát za 5 let. Kontrolu smí provádět pouze energetický specialista, který je ke kontrole autorizován Ministerstvem průmyslu a obchodu

§ 6a
Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

  1. zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
  2. předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
  3. oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

  1. zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,
  2. předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
  3. oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(3) Zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání podle odstavce 1 a zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání podle odstavce 2 musí být zpracována v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 6.

(4) Kontrolu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a kontrolu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání může provádět pouze

  1. energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písm. d)