V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla nově vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Cílem je zlepšení energetické účinnosti v celém energetickém řetězci vč. konečného využití, což prospěje životnímu prostředí.

Dle nové politiky pro spotřebitele energií s ohledem na její efektivní využití a lepší hospodaření je žádoucí, aby spotřebitelé dostávali přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě energie. Proto byla přijata tato opatření:

Měření tepla a teplé vody na dálku

S ohledem na zavedení povinnosti zpočátku čtvrtletního, později měsíčního vyúčtování služeb bude nově možné instalovat měřiče tepla, indikátory topných nákladů a vodoměry teplé vody pouze dálkově odečitatelné, přičemž

  • od 25. 10. 2020 lze instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet, přístroje osazené před tímto datem musí být (do)vybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 1. 1. 2027,
  • od 1. 1. 2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem.

Vyúčtování tepla a vody bude častější

Další požadavek směrnice je na četnost zpracování vyúčtování pro konečné spotřebitele, tedy uživatele bytových jednotek. Dosud česká legislativa stanoví povinnost tohoto vyúčtování s frekvencí nejméně 1x ročně.
Nově se setkáváme s pojmy „informace o vyúčtování nebo spotřebě“ a „vyúčtování“.

Informace o vyúčtování nebo spotřebě (dále jen „informativní vyúčtování“) musí být poskytovány:

  • od 25. 10. 2020 – minimálně 2x ročně, přičemž jsou-li v domě dálkově odečitatelné měřiče: 1x za ¼ roku (4x ročně)
  • od 1. 1. 2022 –  1x měsíčně, přičemž u vytápění bude možné vyjmout dobu mimo otopné období.

Toto informativní vyúčtování není podmíněno finančním vypořádáním, tedy uhrazením nedoplatků či vrácením přeplatků. Na žádost konečného zákazníka (vlastník objektu, tedy zpravidla SVJ) nebude probíhat vyúčtování přeplatků/nedoplatků.
Informativní vyúčtování bude možné poskytovat i elektronicky.

Vyúčtování nákladů na teplo a vodu s vyrovnáním záloh stále jednou ročně

Vyúčtování nákladů na teplo a vodu s finančním plněním, tedy vyrovnáním přeplatků a nedoplatků, bude prováděno minimálně 1x ročně jako dosud.

Pozn.: uvedené požadavky na přístroje se týkají indikátorů topných nákladů (poměrové měřiče), měřičů tepla (kalorimetry), vodoměrů teplé vody.

Nové požadavky na měření spotřeby tepla a vody se musí implementovat do české legislativy

Výše uvedené požadavky nové Směrnice musí být implementovány do české legislativy do 25. 6. 2020. Přesné vymezení povinností při měření spotřeby tepla a vody a pravidla pro vyúčtování energií budou zřejmá až s příchodem patřičného českého zákona či vyhlášky.

Měřiče vybírejte s výhledem do budoucna

Již v tuto chvíli lze však doporučit myslet dopředu a vybírat MĚŘIČE S DÁLKOVÝM ODEČTEM, s dostupným odečtovým zařízením pro případ, že si budete chtít provádět odečty sami.