Pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva řeší problematiku požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Riziko vzniku požárů provází každou lidskou činnost. Aby se těmto rizikům předcházelo, je nutné dodržovat předpisy v oblasti požární ochrany. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán. Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Preventivní požární prohlídky se mají v objektech, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, provádět nejméně jednou za rok (tři kategorie požárního nebezpečí jsou popsány v § 4 zákona o požární ochraně).

Povinnosti společenství vlastníků jednotek a bytových družstev z hlediska požární ochrany jsou uvedeny v § 5 odst. 1 zákona 133/198 Sb. o požární ochraně.

Z těchto ustanovení (písm. b) mimo jiné vyplývá povinnost udržovat volné únikové cesty. Vlastníci nebo uživatelé bytových jednotek často snižují průchodnost únikových cest skříněmi, botníky, stolečky, květináči. Žádné předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a tím zvyšovat požární riziko.

Další často porušovanou povinností je označovat místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (nástěnné hydranty). Bezpečnostní značky, příkazy, zákazy a pokyny zahrnují označení únikových cest, nouzových východů, evakuačních výtahů, rozvodných skříní elektroinstalace, hlavních uzávěrů plynu vody, topení, umístění přenosných hasicích přístrojů, požárních hydrantů.