Novela zákona č. 67/2013 Sb., Zákon o službách, s účinností od 1.1.2023, část od 1.1.2024

Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a spotřebu společně připravované teplé vody, doručuje poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho zjištěné (přepočtené) spotřebě tepla a společně připravované teplé vody (měsíčně). Pro účely tohoto zákona se však měřidlo/zařízení považuje za dálkově odečítatelné až při odečtu s dosahem nad 250 m – více viz. níže.

  • Zjištěnou spotřebou tepla se rozumí hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu naměřených hodnot na instalovaném měřidle podle zákona o metrologii nebo údajů na zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se informace o zjištěné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje, upravená za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování. Nejedná se o prostou spotřebu (konečný mínus počáteční stav), ale o přepočtenou spotřebu!!!!
  • Neujedná-li poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě jinak (u nájemních domů), nebo nerozhodne-li jinak družstvo, nebo společenství, poskytuje se informace o zjištěné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody za období kalendářního měsíce a poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb do konce následujícího kalendářního měsíce. Nelze však ujednat ani rozhodnout, že se informace o zjištěné spotřebě tepla bude poskytovat za období delší než 1 měsíc, s výjimkou ujednání nebo rozhodnutí, že se poskytuje za období od počátku zúčtovacího období do konce právě uplynulého kalendářního měsíce. Dále nelze ujednat ani rozhodnout, že poskytovatel služeb bude doručovat příjemci služeb informaci o jeho zjištěné spotřebě tepla později než do 25 pracovních dnů od konce období, za které se tato informace poskytuje.
  • Povinnost se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb alespoň 1 x vyrozumí. Příjemce služeb však může písemně požádat poskytovatele služeb o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě po dobu aktuálního zúčtovacího obdob, v takovém případě je příjemce služeb povinen uhradit náklady s tím spojené a poskytovatel služeb může žádat zálohu na úhradu těchto nákladů.
  • Náklady na poskytování informací nelze zahrnout do nákladů na služby (podle návrhu lze do nákladů zahrnout pouze náklady v případě papírového informování o spotřebě).

Pro účely tohoto zákona se dálkově odečitatelným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie však nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před 1.1.2022 a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.