Často se stává, že SVJ stojí před otázkou, koho je vlastně příjem z pronájmu společných prostor domu. Připravili jsme proto pro Vás přehled, jak tuto problematiku řešit.

Je důležité uvědomit si, že jakékoliv příjmy z pronájmu společných prostor jsou příjmem jednotlivého vlastníka, nikoliv celého společenství.  SVJ nemá majetek. Dům jako celek je ve vlastnictví členů SVJ.

Společenství vlastníků jednotek proto tento příjem musí rozpočítat mezi jednotlivé vlastníky dle spoluvlastnického podílu.

Příjmy z pronájmu společných prostorů jako je např. střecha a fasáda, které jsou společnými částmi domu, budou tedy plynout k jednotlivým vlastníkům.

Shromáždění SVJ ale může rozhodnout, že tento příjem bude ponechán SVJ a nebude vlastníkům vyplácen. K přijetí rozhodnutí o vyplácení příjmu z pronájmu dle NOZ postačuje souhlas většiny vlastníků přítomných na shromáždění (nestanoví-li stanovy jinak). Z praxe doporučujeme, aby takto zásadní rozhodnutí bylo přijímáno všemi vlastníky.

Z daňového hlediska ale není podstatné, jakou z variant SVJ zvolí. V obou případech vlastníkům vzniká příjem z pronájmu. Samotné zdanění tohoto příjmu však závisí na ostatních příjmech konkrétního člena SVJ.

Pro potvrzení o příjmech z pronájmu není stanoven žádný vzor, SVJ je tedy může zpracovat dle svého uvážení.